Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

  Podział pionowy

Polega na wyodrębnieniu albo ze strony Ct lub ze strony Dt konta dzielonego określonych ( wybranych ) grup operacji gospodarczych i na           ich na specjalnie w tym celu nowo utworzonych kontach . W wyniku pionowego podziału kont powstaje konto główne i konta pomocnicze nazywane kontami korygującymi .

Kontem głównym lub podstawowym jest konto , z którego wyodrębnione zostały określone rodzaje operacji gospodarczych . Kontami korygującymi są konta utworzone do ewidencji tych                     rodzajów operacji gospodarczych .

Pozostają one w ścisłym ze sobą związku i ich              są rozpatrywane łącznie .