Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

Podział operacji ( ze względu na wpływ operacji na bilans , ogół operacji dzielimy na : )

·         Operacje – zmiany wyłącznie w aktywach

      A + o – o = P

      Np. Podjęto gotówkę z banku do kasy . Suma bilansowa nie ulega zmianie .

·         Operacje powodujące zmiany wyłącznie w pasywach

A = P + o - o

     Np. Przeznaczenie części zysku na zwiększenie funduszy własnych .

·         Operacje powodujące jednoczesne zmienianie aktywów i pasywów

     Zwiększenie sumy bilansowej .

     A + o = P + o

     Np. Zakupiono i przyjęto do magazynu materiały .

·         Operacje powodujące jednoczesne zmniejszenie aktywów i pasywów .

A – o = P – o

Np. Spłata zobowiązań wobec dostawców z rachunku bankowego .

1.      Pojęcie oraz budowa konta

Mnogość operacji występujących w przedsiębiorstwie powoduje konieczność ich agregacji .

Poprzez agregacje operacji gospodarczych należy rozumieć proces uogólniania ( scalania ,

łączenia ) operacji gospodarczych w celu tworzenia informacji o bardziej syntetycznym

charakterze . Tego typu operacje ( syntetyczne ) stwarzają lepsze możliwości ich

wykorzystania w procesie zarządzania .

Syntetyczne obrazy działalności gospodarczej . Znane są różne sposoby agregacji operacji

gospodarczych . Najstarszym urządzeniem służącym do agregacji jest konto ( XI wiek )

Każde określone konto musi mieć nazwę . Ma dwie strony – operacje mogą powodować

zwiększenie bądź zmniejszenie .

Ogół kont służących do agregacji operacji gospodarczych określa się systemem kont lub

planem kont . Mogą być konta bilansowe i niebilansowe .

1.      Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych .

Podstawę zapisu na kontach stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe , z

których wynikają tak istotne elementy zapisów księgowych jak data dokonania operacji

gospodarczych , rodzaj i numer dowodu księgowego , treść operacji , rozmiary czyli

wielkość operacji ( kwota ).

Proces agregacji operacji gospodarczych rozpoczyna się od otwarcia kont . Otwarcie konta

polega na wpisaniu stanu początkowego ( z bilansu ) na odpowiednie stronie konta .

Dt            Konta aktywów       Ct                        Dt          Konta pasywów       Ct

1 – Faktura sprzedaży

2 -  Rozchód sprzedanych wyrobów

3 -  Korekta przychodów ze sprzedaży w związku z uznaną reklamacją odbiorcy

4 -  Przyjęcie zareklamowanych wyrobów do magazynu

5 -  Faktura dostawcy za transport sprzedanych wyrobów

Operacje związane z księgowym ustaleniem wyniku na sprzedaży

6 -  Przeniesienie przychodów ze sprzedaży

7 -  Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży

Z poniższych przykładów wynika że do kont niebilansowych , zalicza się konta kosztów , przychodów , wyników nadzwyczajnych . Do kont wyników nadzwyczajnych zalicza się :

straty nadzwyczajne ( strona debet ) i zyski nadzwyczajne ( strona kredyt ) .

1.           Proces produkcji

Przedsiębiorstwo wytwórcze ( przemysłowe ) dla wytworzenia określonych dóbr materialnych poniosło koszty na łączną sumę 120 tys. zł na które składają się zużycie materiałów 80 tys. zł , usługi obce 10 tys. zł , wynagrodzenia 30 tys. zł . W wyniku realizowanego procesu produkcyjnego uzyskano wyroby gotowe , które zgodnie z odpowiednia kalkulacją wyceniono na 100 tys. zł . Pozostała suma kosztów dotyczy procesów produkcyjnych niezakończonych , czyli tak zwanej produkcji w toku .