Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

II Zestawienie bilansowe

 Każda jednostka gospodarcza prowadząca księgi rachunkowe ( rachunkowość )

zobowiązana jest do sporządzania na każdy początek swej działalności i na koniec każdego

roku obrotowego ( 12 miesięcy ) zestawien9ia swojego majątku oraz źródeł jego

pochodzenia . Zestawienie to określa się mianem bilansu . Bilans – jest to dwustronne ,

wartościowe zestawienie środków gospodarczych ( aktywów ) oraz źródeł ich pochodzenia

( pasywów ) sporządzane na określony moment bilansowy ( dzień bilansowy ) i w

określonej formie .

SUMA  AKTYWÓW  =  SUMA  PASYWÓW

 

Aktywa ( przekrój rzeczowy ) – grupują środki gospodarcze według postaci w jakiej one

występują i spełnianych przez nie funkcji . Informują o sytuacji majątkowej przedsięb.

Pasywa ( przekrój finansowy ) – przedstawiają wartość tych środków według źródeł ich

finansowania ( pochodzenia ) , a zatem informują nas o sytuacji finansowej przedsięb.

 

Rodzaje bilansów :

·         początkowy – bilans otwarcia – B. O.

·         końcowy – bilans zamknięcia – B. Z.

Sporządzany na koniec roku , jest zarazem bilansem początkowym dla następnego

roku obrotowego .

 

 

 

1.      Pojęcie operacji gospodarczych

·         Bilans – zestawia środki gospodarcze na pewien moment . Jest to ujecie statyczne .

Tymczasem w przedsiębiorstwach prowadzących działalność środki te ulegają ciągłym

zmianom ( dynamika ) . Wywołują je różnorodne czynności i zjawiska gospodarcze ,

które składają się na działalność gospodarczą .

·         Operacje gospodarcze – czynności i zjawiska gospodarcze które powodują zmiany

składników bilansowych ( operacje księgowe )