Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

I Źródła pochodzenia środków gospodarczych

A.     Kapitały ( fundusze ) własne

·         Kapitał podstawowy – spółka cywilna ( osoba fizyczna )

kapitał założycielski – akcyjny ( w spółkach akcyjnych )

-          udziałowy – w spółkach z o.o.

    fundusz założycielski – wkład państwa w przedsiębiorstwa państwowe

    fundusz udziałowy – wkład członków spółdzielni

·         Kapitał uzupełniający – tworzony z efektów gospodarczych czyli z podziału zysków

Kapitał zapasowy ( rezerwowy ) – w spółkach akcyjnych i z o.o.

Fundusz zapasowy przedsiębiorstwa

Fundusz zasobowy spółdzielni

·         Wynik finansowy netto – strata lub zysk

B.      Kapitały obce – przyjmują postać zobowiązań , obrazują rozmiary środków

    gospodarczych które stanowią własność innych obcych jednostek .

1.      Zobowiązania długoterminowe – okres dłuższy niż jeden rok od dnia bilansowego

·         Długoterminowe pożyczki , obligacje i papiery wartościowe

·         Długoterminowe kredyty

·         Pozostałe zobowiązania

2.      Zobowiązania krótkoterminowe – krótsze niż jeden rok

·         Pożyczki

·         Kredyty bankowe

·         Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

·         Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń

·         Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

·         Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

·         Fundusze specjalne – odmiana zobowiązań krótkoterminowych

-          Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-          Inne fundusze specjalne