Rachunkowość

www.aktywapasywa.republika.pl Polecamy forum dyskusyjne księgowych : rachunkowość

Menu: Przedmiot i metody rachunkowości Zadania rachunkowości Środki gospodarcze Źródła pochodzenia środków gospodarczych Zestawienie bilansowe Podział operacji Elastyczność urządzeń księgowych Podział pionowy Łączenie kont Uwarunkowania formalne ewidencji operacji gospodarczych Zasady tworzenia zbiorów informacji Klasyfikacja kosztów Podstawowe układy ewidencyjne kosztów Przychody i koszty

III Środki gospodarcze

A.     Majątek trwały

·         Wartości niematerialne i prawne – usprawnienia , koszty prac rozwojowych , wartość

     firmy , prawo wieczystego użytkowania gruntu , wynalazki , patenty, znaki towarowe ,

     licencje , programy komputerowe .

·         Rzeczowy majątek trwały – stanowiące własność – grunty , budynki , maszyny ,

urządzenia , środki transportu .

Okres ich użytkowania dłuższy niż rok

Inwestycje bieżące – ogół kosztów na budowę lub montaż nowego środka trwałego .

·         Finansowy majątek trwały – udziały w obcych jednostkach , akcje , papiery

wartościowe ( obligacje , bony skarbowe ) , których termin wykupu przypada po

upływie roku od dnia bilansowego , udzielone pożyczki długoterminowe .

B.      Majątek obrotowy

·         Zapasy – materiały – Bezpośrednie ( produkcyjne ) , pomocnicze ( art. biurowe )

-          półprodukty i produkty w toku

-          produkty gotowe

-          towary

·         Należności i roszczenia – z tytułu dostaw i usług

-          z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych

-          pozostałe należności

·         Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

-          udziały lub akcje własne przeznaczone do zbycia

-          inne papiery wartościowe

·         Środki pieniężne – w kasie

-          na rachunku bankowym

-          Inne środki pieniężne ( weksle , czeki )